Školský klub detí /v minulosti Školská družina/ začal  svoju činnosť školskom roku 1973/1974. 

V súčasnosti má školský klub 4 oddelenia. ŠKD navštevujú deti z prvého stupňa tunajšej základnej školy.  
oddelenie – žiaci 1. a 2. ročníka – vychovávateľka  Ľudovíta Ďurišová
oddelenie – žiaci 2. ročníka – vychovávateľka  Mgr. Ľudmila Ferencová
oddelenie – žiaci 3. ročníka – vychovávateľka Helena Rajčová
oddelenie – žiaci 3. a 4. ročníka – vychovávateľka Veronika Dianová

Školský klub detí (ŠKD) je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa riadi výchovným programom školského zariadenia, realizuje sa v jednotlivých oddeleniach formou týždenného plánu podľa Tematických oblastí výchovy a je organizovaná tak, aby poskytla deťom po vyučovaní dostatočný priestor na oddych, rozvíjala u nich schopnosti, nadanie i záujmy primeraného ich veku.Dáva priestor a príležitosť pre sebarealizáciu, pre rozvoj priateľských vzťahov s rovesníkmi, podnecuje deti k samostatnosti, zodpovednosti, tolerancii a prosociálnemu správaniu. 
V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožňuje deťom, čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj.
Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá poskytuje deťom možnosť vypracovať si domáce úlohy a formou didaktických hier si upevňovať vedomosti získané na vyučovaní. 
Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov,  počas pracovných dní v týždni od 6.30 hod. do 7.30 hod. a od 11,30 hod. do 16.00 hod.Riadi sa Časovým harmonogramom činnosti.
ŠKD má samostatné priestory na prízemí v budove školy, k dispozícii má počítačovú miestnosť, telocvičňu,  pri pobyte vonku školský dvor a ihriská v areály školy.
Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami. 
Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne činnosť v záujmových útvarov mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa  v ŠKD je 10 € mesačne. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v rannom ŠKD je 3 €  mesačne. Tieto príspevky sa uhrádzajú vopred a to najneskôr do 10.dňa v kalendárnom mesiaci. 


Prácu detí v školskom klube si môžete pozrieť na fotografiách v sekcii fotogaléria.