Časový harmonogram činnosti v ŠKD
školský rok 2017/2018

 

6:30 – 7:30 hod.
Ranné schádzanie detí
Individuálna činnosť podľa záujmu detí


11:40 – 13:30 hod.
Postupný príchod detí do ŠKD 
Oddychová činnosť
Hry podľa výberu detí
Osobná hygiena
Obed 


13:30 – 14:30 hod.
Relaxačná činnosť/ TOV 
Výchovná činnosť podľa týždenného rozvrhu TOV
Olovrant


14:30 – 15:00 hod.
Vzdelávacia činnosť
Didaktické hry, príprava domácich úloh


15:00 -  15:50 hod.
Rekreačná činnosť 
Pobyt na školskom dvore spojený s pohybom, loptové hry, vychádzka


15:50 - 16:00 hod.
Samoobslužné činnosti
Odchod detí k rodičom zo ŠKD

Dochádzka detí do ŠKD je ovplyvňovaná rozvrhom hodín a krúžkovou činnosťou.