Plán výchovno-vzdelávacej činnosti  v ŠKD

na  školský  rok  2017/2018

 

September :  Vitajte v ŠKD !

Poučenie o bezpečnosti a dodržiavaní školského poriadku v ŠKD

Dodržiavanie základných návykov správneho stolovania

Začlenenie nových detí do kolektívu

Bezpečná cesta do školy a späť

 

Október :  Pestrá jeseň

Vychádzky do prírody

Práca s prírodným materiálom

Imatrikulácia prvákov

Mesiac úcty k starším

Košík plný ovocia – výtvarné práce detí

Šarkaniáda– púšťanie šarkanov, súťaž

 

November :  Zdravý životný štýl

Zdravá výživa – predchádzanie  chorobám 

Vzdelávanie v IKT

Vianočné tvorenie 

Pamiatka zosnulých–spomienka na blízkych 

Protidrogová tematika 

ŠKD má talent – „ Ukáž, čo vieš !“

 

 

December :  Vianoce prichádzajú

Vianočné zvyky a tradície, koledy

Vianočné dielne

Týždeň čakania na Mikuláša

Predvianočné posedenie pri stromčeku

 

 

Január :  Zimné radovánky

Netradičnévýtvarné techniky 

Stavanie snehuliakov - súťaž

Starostlivosť o vtákov v zime

Zimné hry a radovánky

 

Február :  Veselé fašiangy

Výroba masiek na karneval, diskotéka

Kamarátstvo a darčeky  - valentínske prekvapenia

Rekordyáda – netradičné disciplíny, súťaže v telocvični  

 

Marec :  Jar

Jar v prírode

Kniha je môj kamarát – čítanie s porozumením

Výtvarné zobrazenie prečítanej rozprávky

Dramatizácia rozprávky

Príprava na veľkonočné sviatky 

Voda a jej význam – šetrenie vodou

 

Apríl :  Mesiac lesov

Dbáme o svoju bezpečnosť – dopravná výchova

Deň Zeme – ochrana prírody

Súťaže a kvízy s enviromentálnou tematikou

Vychádzka do prírody – čistenie  od odpadkov, zber prírodnín, herbár

Veľká noc,  zvyky a tradície

Pexesový kráľ

 

Máj :   Moja rodina, moja vlasť

Deň matiek – zhotovenie  darčekov, nácvik piesní a básní 

Moja obec

Žabka Skákalka – športová olympiáda 

 

Jún :  Leto

MDD – máme sviatok

Kolektívne hry v areáli ŠKD

Tešíme sa na prázdniny !

Rozlúčka so ŠKD – diskotéka       

Vyhodnotenie činnosti ŠKD