Základná škola s materskou školou Šoporňa

 

Všeobecné ustanovenia

Deti majú všetky práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (najmä § 144). Zároveň sú povinné dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a riadiť sa podľa schválených pravidiel tohto vnútorného poriadku v škole a na akciách organizovaných školou. 

Školský poriadok upravuje § 153 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/. Úlohou vnútorného poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom. 

 

Školský poriadok Školského klubu detí

          

1.  R i a d e n i e   a   o r g a n i z á c i a   Š K D

 • Školský klub detí / ŠKD / riadi riaditeľ školy.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje  vychovávateľ.
 • Pohybové aktivity môžu deti uskutočňovať iba v prítomnosti vychovávateľky.
 • V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 dochádzajúcich detí na celý čas pobytu v ŠKD.
 • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.

 

2.  P r e v á d z k a   Š K D

 • Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov,  počas pracovných dní v týždni od 6.00 hod. do 7.30 hod. a od 11.30 hod. do 16.00 hod.
 • ŠKD sa riadi  Časovým harmonogramom činnosti v ŠKD, ktorý je súčasťou Školského  poriadku ŠKD.

 

Časový harmonogram činnosti ŠKD

Od 6:00 hod. – do 7:30 hod.                            Ranný školský klub

Od 11:30 hod. – do 14:00 hod.                        Oddychová činnosť/ Rekreačná činnosť

Od 14:00 hod.  – do 15:00 hod.                       Tematická oblasť výchovy

Od 15:00 hod.  – do 15:45 hod.                       Vzdelávacia činnosť

                                                                           Príprava na vyučovanie

Od 15:45 hod.  – do 16:00 hod.                       Samoobslužné činnosti                     

 

 

 3.  Z a r a ď o v a n i e    d e t í                              

 • Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami.
 • O zaradení detí do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.
 • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní  a deti z menej podnetného prostredia.

 

4.  V ý c h o v n o  -  v z d e l á v a c i a   č i n n o s ť

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného výchovno-vzdelávacieho charakteru a na prípravu na vyučovanie a postupuje podľa vypracovaného výchovného programu a plánu práce..
 • Výchovná činnosť sa uskutočňuje spravidla v  útvaroch príležitostného, krátkodobého charakteru.
 • V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožniť deťom, čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí.
 • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov  starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo.
 • V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
 • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie. Deti prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne.
 • Na výchovnú a rekreačnú činnosť v ŠKD sa môže využívať aj počítačová učebňa, multifunkčné ihrisko a iné objekty školy.

 

5.  D o c h á d z k a   d e t í

 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne činnosť v záujmových útvarov mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne, čo sa musí zaznačiť i v triednej knihe.
 • Za odchod dieťaťa z ŠKD inou osobou než  rodič , alebo zákonný zástupca, / teta, strýko, suseda, súrodenec/ alebo na základe písomnej, ústnej, emailovej, telefonickej požiadavky rodiča je zodpovedný rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa.
 • Ak dieťa žije s jedným rodičom a je vydané súdne rozhodnutie o zákaze styku dieťaťa s druhým rodičom, je potrebné z dôvodu bezpečnosti a ochrany dieťaťa, kópiu tohto rozhodnutia predložiť príslušnému  vychovávateľovi  dieťaťa v ŠKD.

 

6.  S t a r o s t l i v o s ť   o    z d r a v i e   a     b e z p e č n o s ť   d i e ť a ť a

 • Za bezpečnosť detí v klube zodpovedá od príchodu do klubu až do odchodu z neho vychovávateľ.  Každé dieťa je povinné  rešpektovať  a riadiť sa pokynmi vychovávateľa.
 • Účasť detí  v  záujmových útvaroch, alebo  na vyučovaní nepovinných predmetov, vyučujúci preberajú  deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom, dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľovi.
 • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ  povinný poučiť  deti o bezpečnosti.
 • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať  vychovávateľ  najviac 25 detí. Pri účasti viacerých detí na aktivitách je potrebný  dozor ďalšieho pedagóga.
 • Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD  prezuvky a hygienické vrecúško. Deti musia mať svoje osobné veci /vrchné ošatenie, prezuvky, topánky/ označené pre prípad odcudzenia.
 • Straty z priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
 • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ  až do ich rozchodu pred objektom  ŠKD.
 • Z miesta konania môže byť  dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu  rodičov.
 • Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa nevoľnosť prípadne teplotu, upovedomí o tom  rodičov.
 • V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc a zabezpečí, ak je potrebné, odborné lekárske ošetrenie. Úraz oznámi vedeniu školy, napíše o ňom záznam, uvedie prípadných svedkov, upovedomí rodičov.
 • Ak dieťa opustí bez vedomia vychovávateľa budovu školy, vychovávateľ je povinný hlásiť  počin dieťaťa riaditeľovi školy, rodičovi, nájsť za seba náhradu a pomôcť pri hľadaní dieťaťa. Tento počin dieťaťa zaviesť do triednej knihy a do osobných spisov dieťaťa.
 • Výchovné problémy detí rieši vychovávateľ v spolupráci s rodičmi osobne,  vážnejšie  problémy sa riešia s vedením školy.

      Postup vychovávateľa pri nevyzdvihnutí dieťaťa po skončení pracovnej doby :

 • Telefonické vyrozumenie zákonného zástupcu
 • Zotrvanie na pracovisku do vyriešenia problému

 

7.   P r a v i d l á   s p r á v a n i a   s a   v  Š K D         

 • Dieťa sa v ŠKD riadi pokynmi vychovávateľa, školským poriadkom a vnútorným poriadkom ŠKD.
 • Po príchode do ŠKD odkladá svoje osobné veci na určené miesto.
 • Na obed a z obeda odchádza v sprievode vychovávateľa, dodržiava zásady slušného stolovania a správania sa.
 • Dodržiava hygienické zásady.
 • Dieťa nesmie opustiť bez vedomia vychovávateľa oddelenie školského klubu.
 • K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správa šetrne.
 • S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracuje opatrne, pod dohľadom dospelej   osoby.
 • Deťom je zakázané otvárať okná, otáčať žalúzie, narábať s vecami, ktoré nie sú určené pre deti k hre a zábave.
 • V priestoroch školy nebehajú, správajú sa bezpečne.
 • Domáce úlohy si deti  starostlivo vypracovávajú ( po dohode s rodičmi) v rámci prípravy na vyučovanie, učivo sa  opakuje prostredníctvom  didaktických hier.
 • Pri odchode zo ŠKD dieťa upraví priestor, v ktorom sa nachádza, do pôvodného stavu.
 • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 • Pri pobyte vonku sa deti zdržiavajú tam, kde je pre nich určené miesto, kde je na nich dostatočne vidieť, nevešajú sa na plot, na zábradlie a pod.
 • Každú nevoľnosť alebo poranenie hlásia svojmu vychovávateľovi, príp. jeho zástupcovi.
 • Prejavy šikanovania medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie sú v priestoroch ŠKD, pri akciách a činnostiach ŠKD zakázané.
 • Pri nevhodnom správaní bude dieťa napomenuté, pri opakovanom môže byť vylúčené z ŠKD.

 

7.   P r í s p e v o k   n a    ú h r a d u    z a    p o b y t   d i e ť a ť a   v  Š K D

 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 10 € mesačne. Výšku príspevku určuje zriaďovateľ   školy  vo VZN - obce Šoporňa.  Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v rannom ŠKD je 3 € mesačne.
 • Tieto príspevky sa uhrádzajú  vopred a to najneskôr do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak rodič odhlasuje  dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení  z klubu.

 

8.   P o u ž í v a n é   p r i e s t o r y

 • ŠKD má samostatné priestory na prízemí v budove školy, má k dispozícii počítačovú miestnosť, pri pobyte vonku školský dvor a ihriská v areáli školy.

 

9.  S p ô s o b   v y l ú č e n i a   d i e ť a ť a   z o  Š K D

 • Dieťa môže byť vylúčené  zo ŠKD  za opakované hrubé porušenie Školského poriadku.
 • Za opakované slovné a fyzické napádanie spolužiakov.
 • Pri usvedčení šikanovania spolužiakov.
 • V prípade nezaplatenia poplatkov za ŠKD dovtedy, pokiaľ sa neuhradí poplatok.

 

10.  P o s t u p   p r i   v y l ú č e n í   z o  Š K D

 • Každé hrubé porušenie Školského poriadku sa zapíše do Triednej knihy ŠKD a oznámi rodičom.
 • Pokarhanie vychovávateľom sa môže udeliť za menej závažné porušenie školského poriadku ŠKD, za použitie hrubého výrazu, za    nerešpektovanie pokynov vychovávateľa , za hrubé a vulgárne správanie voči ostatným deťom.
 • Pokarhanie riaditeľom školy sa môže udeliť za krádež, úmyselné poškodenie majetku školy a ŠKD, za hrubé a vulgárne opakujúce sa správanie voči deťom, za hrubé a vulgárne sa správanie voči pedagogickým zamestnancom ŠKD a ostatným zamestnancom školy.
 • Ak  výchovný problém pretrváva,  vedenie ZŠ prerokuje  hrubé porušenia Šk. poriadku s rodičmi, alebo so zákonným zástupcom dieťaťa a odporučí na odborné vyšetrenie. /psychológ, špeciálny pedagóg, detský neurológ/.
 • Ak ani spolupráca  školy s odborníkmi a ich do poručenia  nenapomáhajú  a  výchovné problémy pretrvávajú, dieťa bude vylúčené zo ŠKD na dobu určitú. Tieto výchovné problémy sa nahlásia na Sociálny odbor - oddelenie pre starostlivosť o rodinu a  dieťa.

 

 

                                               Vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01. 09. 2018