Základná škola  s materskou školou  Šoporňa

 

                                               Odhlásenie dieťaťa  z ŠKD

Meno  rodiča :        ......................................................................................................................

Žiadam o odhlásenie môjho syna/ dcéry/ :    ..............................................................................

z ŠKD od :    .................................................................................................................................

Dátum :   .........................................................       Podpis :  .......................................................